Административно – техничка служба

Административно – техничка служба Основног суда у Књажевцу обухвата:

 • правосудну стражу
 • записничаре и дактилографе
 • доставну службу
 • послове возача, домара, телефонисте и спремачице

Правосудна стража

Правосудна стража је наоружана и униформисана служба која се стара о сигурности људи и имовине, безбедности зграде правосудног органа, реду и миру и несметаном спровођењу службених радњи у згради правосудног органа.

Правосудни стражар је овлашћен да: утврди идентитет и разлоге доласка лица у зграду правосудног органа, забрани улазак у зграду правосудног органа лицу са оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола и других омамљивих средстава, забрани неовлашћеном лицу улаз у зграду правосудног органа ван радног времена, а у радно време улаз у одређене просторије, удаљи из зграде лице које се не придржава његове забране, удаљи из зграде лице које омета ред и мир, задржи лице затечено у вршењу кривичног дела за које се гони по службеној дужности и о томе одмах обавестити орган унутрашњих послова, по потреби претреса лица и ствари, од лица које улази у зграду правосудног органа одузме предмете којима би се могла угрозити безбедност лица и имовине, штити од напада зграду правосудног органа и другим радњама штити имовину и лица у згради правосудног органа.

У Основном суду у Књажевцу послове правосудне страже обављају:

 • Руководилац правосудне страже и противпожарне заштите: Иван Радовановић
 • Правосудни стражари: Жељко Недељковић, Саша Ђурђановић, Душан Ћирић и Биљана Андрејевић.

Записничари и дактилографи

Записничар обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, води записнике на суђењима, пише позиве, дописе, доставнице и повратнице, попуњава обрасце, води рачуна о уредности списа, попуњава статистичке листове, дежура са судијом и поступа по његовом налогу, а обавља и друге сличне послове по налогу.

Дактилограф куца одлуке и друга писмена по диктату, стара се о обликовању текста писмена, њиховом штампању и дистрибуирању, брине о исправности биротехничке опреме, а обавља и друге сличне послове по налогу.

У Основном суду у Књажевцу послове записничара обављају:

 • Богдановић Наташа, у већима којима председава судија Мирјана Павловић
 • Миљковић Сузана, у већима којима председава председник суда, судија Зоран Ристић

У Основном суду у Књажевцу послове дактилографа обављају:

 • Првановић Нинослава, у већима којима председава судијс Душица Велојић
 • Михајловић Драгица, у већима којима председава судија Лидија Пауновић
 • Илић Јованка, у већима у којима поступају судија Мирјана Павловић и судија Душица Велојић, а односе се на извршно правну област

Доставна служба

Судски достављачи врше доставу писмена странкама и другим учесницима у поступку према одредбама процесних закона, доносе судску пошту, врше њену предају и пријем, обављају сва потребна копирања на апарату, као и друге послове по налогу.

Послове достављача у Основном суду у Књажевцу обавља

 • Станковић Момир

Послови возача, телефонисте и спремачице

Послове возача у Основном суду Књажевцу обавља:

 • Фрфулановић Душан

Послове телефонисте у Основном суду у Књажевцу обавља:

 • Михајловић Слободан

Послове спремачице у Основном суду у Књажевцу обавља:

 • Василијић Горица