Информатор о раду суда

Основни суд у Књажевцу, на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" број 120/2004, 54/07, 104/09 и 36/10 ), Упутства за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС број 68/10), објављује

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Основног суда у Књажевцу

Књажевац, 15. децембар 2017. године

ИНФОРМАТОР о раду Основног суда у Књажевцу, представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежности, организационој структури и функционисању Основног суда у Књажевцу, као и о начину на који заинтересована лица у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, могу да остваре своја права у односу на информације везане за активност Основног суда у Књажевцу.

За тачност и потпуност података које садржи Информатор, одговорно лице је Председник Основног суда у Књажевцу, Зоран Ристић.

Информације садржане у Информатору биће редовно ажуриране уношењем измена и допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа.

Заинтересована лица могу остварити увид у информатор у судској управи овог суда у седишту суда у Књажевцу, на веб адреси www.osnovnisudknjazevac.rs и огласној табли суда.