Јавно бележничка делатност

На основу члана 58. став 2. Закона о изменама и допунама закона о ванпарничном поступку, Основни суд у Књажевцу саставља и оверава исправе за које је прописано да их састављају и оверавају јавни бележници у складу са одредбама Закона о јавном бележништву и Закона о ванпарничном поступку.

У ред поменутих исправа спадају јавнобележнички записи о правним пословима из чл. 82. Закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву и јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе из чл. 93. истог закона и чл. 4, 13. и 14. Закона о промету непокретности, и јавнобележничке овере и потврде из члана од 90. до 97. Закона о јавном бележништву.

Јавнобележнички записи

Јавнобележнички запис представља јавну исправу у складу са одредбама Закона о изменама и допунама закона о ванпарничном поступку (Сл. гласник бр. 55/14) и одредбама Закона о јавном бележништву који сачињава Основни суд у Књажевцу због непостојања именованог јавног бележника за подручје овог основног суда.

Законом о јавном бележништву и Законом о промету непокретности је прописано који правни послови морају имати форму јавнобележничког записа. Члан 82. Закона о изменама и допунама закона о јавном бележништву прописује обавезну форму јавнобележничког записа за следеће правне послове:

 • уговор о располагању непокретностима пословно неспособних лица;
 • споразум о законском издржавању, у складу са законом и
 • уговор о хипотеци и заложна изјава ако садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење, било судским, било вансудским путем.

Правни послови и изјаве које су наведене и који су сачињени у облику јавнобележничког записа имају снагу извршне исправе у смислу члана 85. Закона о јавном бележништву и може се рећи да представљају највиши степен званичности форме.

Са друге стране, чланом 93. Закона о изменама и допунама закона о јавном бележништву у облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе закључују се нарочито:

 • уговор о промету непокретности;
 • уговор о хипотеци и заложна изјава ако не садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе,по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење и
 • уговори којима се заснивају стварне и личне службености.

Јавнобележнички запис као исправа мора садржати све елементе који су прописани чланом 84. Закона о јавном бележништву да би се сматрао јавном исправом са свим својим дејствима, а нарочито имајући у виду његову извршност као битно својство овакве исправе, прописану чланом 85. Закона о јавном бележништву.

Јавнобележничке потврде

Јавнобележничке потврде представљају врсту јавнобележничке исправе које издаје Основни суд у Књажевцу у склопу своје јавнобележничке делатности и то:

 • потврду да је одређено лице у животу;
 • потврду о протесту менице или чека;
 • потврду да је исправа, која се по закону мора поднети на увид у присуству овлашћеног лица суда, поднета на увид овлашћеном лицу и
 • потврду да је изјава воље која се по закону мора саопштити одређеном лицу у присуству овлашћеног лица суда била и саопштена.

Јавнобележничке овере

Јавнобележничким оверама потврђује се веродостојност одређене исправе. Постоје:

 • овера потписа;
 • овера преписа;
 • овера превода

Таксе

За сачињавање правног посла у форми јавнобележничког записа плаћа се такса која је прописана Законом о допунама закона о судским таксама од 13.08.2014. године тарифним бројем 13а који гласи:

(1) За сачињавање правних послова који имају облик јавнобележничког записа плаћа се такса према вредности имовине која је предмет правног посла, и то:

 • до 600.000 динара вредности - 9.000,00 динара;
 • преко 600.000 до 2.500.000 динара вредности -15.000 динара;
 • преко 2.500.000 до 5.000.000 динара вредности - 21.000 динара;
 • преко 5.000.000 до 7.000.000 динара вредности - 30.000 динара;
 • преко 7.000.000 до 10.000.000 динара вредности - 36.000 динара
 • преко 10.000.000 до 14.000.000 динара вредности - 42.000 динара;
 • преко 14.000.000 динара вредности - 42.000 динара увећано за 1.500 динара за сваких започетих 1.000.000 динара вредности, а највише до 600.000 динара.

(2) За сачињавање јавнобележничког записа уговора о поклону између родитеља, као поклонодавца и детета, као поклонопримца, када је предмет поклона непокретност, плаћа се 50% од таксе из става 1. овог тарифног броја.

(3) Ако се правни посао у облику јавнобележничког записа сачињава за више странака, такса се увећава 1.500 динара за трећу и сваку наредну странку, али највише до 50% од таксе из става 1. овог тарифног броја.

За солемнизацију уговора о промету непокретности Законом о изменама и допунама закона о промету непокретности чланом 16. став 4. прописано је да се плаћа 60% таксе за састављање уговора о промету непокретности у форми јавнобележничког записа.

Поступак пред судом

За сачињавање исправа у форми јавнобележничког записа потребно је раније заказати термин позивом на број 019/ 732-438 док за солемнизацију уговора о промету непокретности није потребно заказивање посебног термина већ странке могу приступити суду ради солемнизације сваког радног дана у периоду од 08.30 до 15.00 часова, у ком случају ће солемнизовану исправу подићи сутрадан после 14 часова.

Потребна документација:

 • важеће личне исправе (лична карта, пасош, возачка дозвола или војна легитимација за лица запослена при војсци РС),
 • доказ о праву својине на ствари која је предмет правног посла (за непокретности извод из Службе за катастар непокретности, правноснажне одлуке суда или другог државног органа из којих недвосмислено произилази право на ствари којом се располаже),
 • исправе које странке сматрају битним за закључење правног посла,
 • доказ о уплаћеној такси по одмерењу суда у складу са законом,
 • друге исправе које суд сматра релевантним за закључење правног посла(пројекти, цртежи, геодетски планови, описи, изводи из Матичних књига рођених).