Непокретна имовина

Друга продаја

Редни број Број предмета Датум продаје
1. И-305/14 15.03.2016.
2. И-428/14 16.03.2016
3. И-2249/11 10.02.2016.
4. И-2550/13 10.03.2016.
5. И-2714/12 20.03.2016.
6. И-2850/13 21.03.2016.
7. И-220/14 09.05.2016.
8. Ив-34/15 13.05.2016.
9. 3-Ив-452/13 02.06.2017.
10. И.Ив-A173/16 01.11.2017.