Овера докумената

Све информације у вези са пословима овере (податке о висини таксе, потребној документацији, броју докумената и сл.) добићете у Пријемној канцеларији бр.13 у временском периоду од 08:00h – 15:00h која се налази у приземљу зграде Основног суда у Књажевцу.

Странка је дужна да приликом овере докумената, службенику овере прикаже:

 • личну карту или пасош (страна лица искључиво пасош),
 • уколико оверу захтева правно лице неопходно је службенику овере приказати на увид оригинал решења или извода из АПР-а за то правно лице и један примерак назначеног решења или извода из АПР-а у фотокопији које задржава суд,
 • примерке докумената који се оверавају
 • признаницу о уплаћеној такси

Висина таксе за оверу докумената прописана је Законом о судским таксама
("Сл. гласник РС“ бр.28/94, 16/97...93/14).

Број жиро рачуна Основног суда у Књажевцу на који се врши уплата таксе за оверу докумената је:

 • бр. рачуна: 840-30640845-31
 • број модела 97 позив на број 60045
 • шифра плаћања: 153
 • сврха уплате: овера потписа
 • прималац: РСТ Основни суд Књажевац

Уколико странке нису у могућности да лично приступе у суд ради овере докумената, постоји могућност да службеници суда врше оверу документа на локацији договореној са странком. Овера на лицу места се унапред заказује доласком код Ђерђевић Драгише у Пријемној канцеларији која се налази у приземљу зграде бр.13 Основног суда у Књажевцу.

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ

Приликом овере фотокопије документа странке морају службенику овере приложити оригинални примерак документа на увид.

Потребна документација: минимум 2 (два) примерка фотокопије документа за који се врши овера, од којих један примерак задржава Суд.

Признаницу о уплаћеној такси: Први табак (лист А4) је 230,00 динара, а сваки следећи лист (А4) је 160,00 динара по једној овери.

ОВЕРА ПОТПИСА

Таксе и потребна документа за поједине овере потписа:

 • ОП образац - потребно је приложити минимум 2 (два) примерка ОП обрасца и фотокопију личне карте.
 • такса за оверу износи 230,00 динара, а сваки наредни потпис се наплаћује у висини од 160,00 динара

ОВЛАШЋЕЊА И ПУНОМОЋИ

Потребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

 • такса за оверу износи 560,00 динара.

Специјалне пуномоћи које се односе на промет непокретности странке више не могу оверити у суду.

ИЗЈАВА

Pотребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

 • такса се плаћа по броју потписника, први потписник 230,00 динара, а сваки следећи потписник 160,00 динара.

САГЛАСНОСТ

Потребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

 • такса се плаћа по броју потписника, први потписник 230,00 динара, а сваки следећи потписник 160,00 динара.

Овера купопродајних уговора који имају за предмет покретне ствари

 • молба - 70,00 динара
 • уколико у уговору није означена вредност такса се наплаћује у висини од 1.900,00 динара + 70,00 динара ( колико износи молба )
 • уколико је вредност уговора до 10.000,00 динара - такса се наплаћује у висини од 980,00 динара + 70,00 динара ( колико износи молба )
 • уколико је вредност уговора од 10.000,00 динара до 100.000,00 динара - такса се наплаћује у висини од 980,00 динара + 1% од вредности означе у уговору + 70,00 динара ( колико износи молба )
 • уколико је вредност уговора од 100.000,00 динара до 1.000.000,00 динара - такса се наплаћује у висини од 2.900,00 динара + 0.5% од вредности означене у уговору + 70,00 динара ( колико износи молба )
 • преко 1.000.000,00 динара такса се наплаћује у висини од 12.600,00 динара + 0.25% од вредности означене у уговору + 70,00 динара ( колико износи молба )
 • највиши износ таксе који се може наплатити износи 39.000,00 динара

Овера уговора о поклону покретних ствари:

 • молба - 70,00 динара
 • такса се наплаћује у висини од 50% од вредности таксе која се иначе наплаћује приликом овере уговора о купопродаји покретних ствари.