Судска писарница

У складу са Судским пословником, Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду и Корисничким упутством за примену програма за аутоматско вођење предмета (АВП) у суду, референти у писарницама обављају следеће послове:

Административни и технички послови у суду, обављају се у судској писарници.Административне и техничке послове у суду обављају уписничари у судској писарници.

Писарница Основног суда у Књажевцу ради са странкама радним данима од 08:30 до 15:30 часова.

Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова

Писарница самостално:

 • ставља потврду правноснажности и извршности одлуке на основу претходне одлуке судије;
 • оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству;
 • даје усмена и писмена обавештења на основу података из уписника и списа;
 • прима у облику службене белешке кратка саопштења, изјаве странака и других заинтересованих лица о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена или када у њима није назначен дан доставе и слично;
 • пожурује у случајевима када по налозима није поступљено у одређеним роковима и када за пожуривање није потребна одлука судије; прегледа писмена и указује странкама на недостатке у складу са својим овлашћењима;
 • предузима одговарајуће мере да се новчане казне, трошкови поступка и одузета имовинска корист, после издате наредбе суда, уредно и брзо наплате;
 • стара се да се судске таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима непоштовања обавезе плаћања;
 • стара се да се наплате таксе и трошкови поступка који су били предујмљени из буџетских средстава;
 • прикупља податке потребне за брисање или опозивање условне осуде;
 • води посебну евиденцију о роковима у хитним предметима (притворски, извршења пре правноснажности, привремене мере и сл.);
 • води списак вештака задужених предметима у одређеној материји, списак предмета у којима се поступци воде на језицима националних мањина, списак предмета корупције и сл.

У циљу обезбеђивања правномерне оптерећености свих судија у суду, новопримљени предмети се најпре разврставају по хитности, врсти поступка, односно правној области, а затим распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одређивања судије, у складу са утврђеним Годишњим распоредом послова.

На сваки примерак писмена достављеног суду ставља се забелешка о пријему (штамбиљем или на други погодан начин).

Отисак пријемног штамбиља ставља се, по правилу, на прву страну у средини горњег дела писмена. Ако ту нема довољно места отисак се ставља на погодно место прве стране, а ако то није могуће, на полеђини у горњем левом углу. Ако су обе стране писмена у целини испуњене текстом, отисак пријемног штамбиља ставља се на посебан папир који се спаја са писменом и оверава печатом, или се прилаже одговарајући образац штамбиља. На остале примерке писмена ставља се штамбиљем скраћена забелешка о пријему писмена, или се прилаже одговарајући образац штамбиља.

Странка која писмено предаје суду може текст пријемног штамбиља са свим потребним подацима унапред одштампати на самом писмену. Запослени на пријему проверава да ли су сви подаци тачно уписани и то својим потписом потврђује.

Примљена писмена разврставају се према ознакама из уписника.

Писмена хитне природе достављају се писарници одмах.

Писмена која се односе на јавне књиге предају се одмах водиоцу јавне књиге.

Писмена која су везана за рок и писмена са важним исправама, сређују се и предају одвојено.

На писмена за поједине врсте поступака стављају се и ознаке прописане посебним прописима.

Ако неко од примљених писмена није могуће распоредити, писмено ће се завести у уписник судске управе и предати председнику који ће извршити распоређивање.

Ако се уз писмено приме предмети, новац, вредносни папири или драгоценост, то ће се означити при врху писмена црвеном оловком ознаком : "Депозит" и даље поступати, у складу са прописима о финансијско-материјалном пословању суда.

Примљена и распоређена писмена заводе се у одговарајући уписник оног дана и под оним датумом када су примљена, ако се тим писменом оснива нов предмет. Телеграми, писмена са одређеним роковима, као и друга хитна писмена достављају се одмах надлежном већу.

Судски број предмета састоји се од ознаке уписника, редног броја предмета и последња два броја године писмена заведеног у уписник (нпр. К 1/14).

Судски број предмета садржи арапски број који означава судију – председника већа коме је предмет додељен у рад, који се налази испред ознаке уписника.

Када је судски број предмета промењен, иза новог броја предмета додаје се у загради и година у којој је поднет иницијални акт ( нпр. I-1 К 1/14 (2010).

Информације у вези са предметима Основног суда у Књажевцу који су у раду, странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у судским писарницама у радно време суда предвиђено за рад са странкама.

Према одредбама Судског пословника, писарница даје обавештења о стању предмета на основу података из уписника и списа које садрже само нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и друга слична обавештења.

Странка, се у свим писарницама, може се информисати о:

 • броју предмета,
 • имену судије коме је предмет додељен у рад,
 • о кретању предмета,
 • разгледати и преписивати списе,
 • молбом затражити препис или фотокопију писмена која се налазе у предмету.
 • Обавештења се дају усмено и у писаној форми, а кратка и хитна обавештења могу се изузетно дати и телефоном.
 • Судском особљу није дозвољен разговор са странкама о правилности судских радњи или одлука, или о вероватном исходу поступка.

Поред наведеног, председник суда може наредити да се поред послова напред наведених и других послова поверених писарници судским пословником, у њој самостално обављају и друге радње и послови.

У Основном суду у Књажевцу напред набројане послове судске писарнице обављају:

 • Водилац кривичног уписника: Бобан Милановић, телефон 019/731-402 и 019/731-403 лок.115
 • Водилац ванпарничног уписника: Марија Павловић, телефон 019/731-402 и 019/731-403 лок.115
 • Водилац парничног уписника: Ива Станојевић,телефон 019/731-402 и 019/731-403 лок.115