Рачуноводство суда

Рачуноводство суда обухвата послове целокупног материјално – финансијског пословања у суду, тј. буџетске и ванбуџетске послове, састављање финансијског плана и завршног рачуна, књиговодствену евиденцију, старање о жиро рачуну, обрачуне плата и других принадлежности, издавање потврда о примањима запослених, вођење дневника службених путовања, послове депозита, послове овере података за кредит, састављање благајничког извештаја, као и друге сличне послове.

У Основном суду у Књажевцу послове рачуноводства суда обавља:

  • запослени на радном месту за финансијско пословње: Маријана Вучковић,
    телефон 019/731-402 и 019/731-403 лок.108, електронска пошта: racunovodstvo@kz.os.sud.rs