Судска управа

Судска управа обавља послове унутрашње организације у суду и обезбеђује услове за правилан и благовреман рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 • уређивање унутрашњег пословања у суду
 • старање о благовременом и уредном обављању послова у суду
 • позивање и распоређивање судија поротника
 • разматрање притужби и представки
 • вођење статистике и израда извештаја
 • финансијско и материјално пословање суда
 • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду
 • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду
 • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља
 • послови управљања судском зградом и непокретностима које се додељују суду на коришћење
 • послови везани за односе са јавношћу и комуникацију са медијима
 • послови праћења судске праксе
 • послови обиласка притворених малолетника и упознавања са њиховим проблемима, послови вођења уписника према врстама васпитних мера
 • други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда

Судску управу Основног суда у Књажевцу чине:

Председник суда , судија Зоран Ристић

Заменик председника суда , судија Мирјана Павловић

Судјски помоћници Соња Крстић, Слободан Цветковић и Иван Стојановић

IТ служба - Александар Тошић