Издавање уверења

У Основном суду у Kњажевцу се врши издавање уверења да против лица није покренута истрага нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Основним судом у Књажевцу.

Уверење да се против физичког лица не води кривични поступак
Mолбу преузети овде

Уверења се издају за територију из надлежности Основног суда у Књажевцу, на лични захтев странке или посредно уз важећу личну карту или пасош лицу коме се издаје уверење.

Такође се у овом суду издају и следећа уверења и потврде:

Уверење да против подносиоца молбе није вођен поступак за лишавање пословне способности


Mолбу преузети овде

Уверење да се подносилац молбе не налази на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици


Mолбу преузети овде

Уверење да подносиоца молбе није вођен поступак за лишавање родитељског права


Mолбу преузети овде

Уверење да се подносилац молбе не појавује у својству парничне странке у спору поводом непокретности пред Основним судом у Књажевцу


Mолбу преузети овде

Уверење да пред Основним судом у Књажевцу није покренут бракоразводни спор


Mолбу преузети овде

Ова уверења се издају сваки дан у периоду од 7:30 - 15:30 часова у згради Основног суда у Књажевцу на првом спрату зграде, канцеларија бр. 28 (кривична, парнична и ванпарнична писарница).